2016 CYBERFOTO - MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI
MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI
INTERNATIONAL  CONTEST  OF DIGITAL PHOTOCREATION

REGULAMIN

XIX  MIĘDZYNARODOWY  KONKURS
CYFROWEJ FOTOKREACJI


CYBERFOTO 2016

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Śląskiego
 
PATRONAT
Prezydent Miasta Częstochowy

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski

Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Twórców

PATRONAT  MEDIALNY
INTERNETOWY DZIENNIK
O FOTORAFII I VIDEO ŚWIATOBRAZU.PL


I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu prezentację możliwościkreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

II. Regulamin konkursu.
1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących .

2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.

3. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej  należy przesłać w usztywnionych kopertach.

4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:

       - imię i nazwisko (lub godło)

       - tytuł pracy

5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację,
w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.

8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.

Opłata od każdego autora wynosi 50 zł.

konto ING Bank Śląski   O/Częstochowa

23105011421000000501623847.

Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 5 kwietnia 2016  r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty

9. Autorzy  zostaną  powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.

10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.                          

11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone  zastosowaniu  komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.

12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

III. Nagrody.

     I NAGRODA  2500 zł.

     II NAGRODA 1500 zł.

     III NAGRODA  800 zł.

Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

IV. Terminy.

1. Zgłoszenie prac konkursowych do 5 kwietnia 2016 r.

2. Ocena prac 7 kwietnia 2016 r.

2. Ekspozycja:  otwarcie wystawy

29 kwietnia 2016  o godz.18.00

w Galerii ART-FOTO  w Częstochowie.


4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”

Tel. /0-34/ 324-46-51, fax 324-94-81

www.rok.czestochowa.pl   www.cyberfoto.czest.pl    rok@rok.czestochowa.pl

5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
art. fotografik Sławomir Jodłowski

Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie
 
Do pobrania:
Regulamin / Karta zgłoszenia

ARCHIWUM

okladka2016.jpg

okladka2015.jpg

cyberfoto2014.jpg

cyberfoto 2013 1a255 str.jpg

c2012oklwww.jpg

cyber2011.jpg

cyberfoto_2010banerduzycyb2010.jpg

2009_okladka.jpg

str_1.jpg

cyberfoto 2007.jpg

cyberfoto 2006.jpg

cyberfoto 2005.jpg

cyberfoto 2004.jpg

cyberfoto 2003.jpg

cyberfoto 2002.jpg

2001okladka.jpg

ctberfoto 2000.jpg